الگوريتم هوشمند شارژ/دشارژ خودرو برقي مبتني بر منطق فازي

خودروهاي برقي قابل اتصال به شبكه با توجه به چگونگ ي شراي ط بهره برداري، ميتوانند بهعنوان مصرفكننده و ا ي تولد يكننده عمل كنند. شرا ي ط بهره برداري اي ن خودروها وابسته به عملكرد صاحبان آن هاست. عوامل تأثي رگذار بر عملكرد صاحبان خودروها به دو دسته ي عوامل فن ي و انساني تقسم ي ميشوند . در اي ن مقاله تأثر ي عوامل فني، مانند و ي ژگ يهاي ساختار ي باطر ي و سطح شارژ باطري و عوامل انساني، مانند د ي دگاه صاحبان خودرو در مورد قي مت خري دوفروش برق، سفرهاي پ ي ش رو و مدت زمان اي ن سفرها بر نحوه ي بهره برداري از خودروها بررس ي و با استفاده  از منطق فازي، الگوريتم شارژ هوشمند ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *