الگوريتم هايبريد در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محي طهاي با عدم قطعيت

در اين مقاله، الگوريتمي موثر به منظور برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي با عدم قطعيت ارائه شده است. اين عدم قطعيتها در دهه اخير مورد توجه برنام  هريزان توسعه شبكه انتقال قرار گرفته است. اين الگوريتم بر مبناي تكنيك سناريو به منظور كنترل عدم قطعيتها، الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي و تعميم روشي  موسوم به پسرو به منظور توليد جمعيت اوليه مناسب در بين سناريوهاي مختلف طرح بهينه اي را مي دهد، كه در مقابل تمام سناريوهاي محتمل مقاوم مي باشد. با  اعمال اين روش بر روي شبك ههاي 6 و 87 شينه و همچنين شبكه انتقال ايران به عنوان يك شبكه بزرگ صحت و توانايي آن در طراحي شبك ههاي مختلف نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *