الگوريتم ماتريسي براي تحليل روشنائي

ارائه الگوريتم ماتريسي براي تحليل روشنائي داخلي

دانلود مقاله : ارائه الگوريتم ماتريسي براي تحليل روشنائي داخلي

روشنائي داخلي يكي از مباحث مهندسي بـرق ميباشـد كـه كمتر مورد توجه دانشمندان در اين حوزه مهندسي قرار گرفته است. با اينحال پيشرفتهاي صورت گرفته در  معماري بناهـا و نيز افزايش بهره مندي از فناوريهاي نوين در ساخت سازه ها، لزوم بهره گيري از روشهاي نوين در علم طراحي سيسـتمهاي روشنائي و تامين نـور ايـن مكانهـا را مشـخص مينمايـد .معماريهـاي پيچيـده امـروزي و ايجـاد فضـاهاي پيچيـده، نيازمند نرم افزارهاي پيشرفته اي براي تحليل ميـزان روشـنائي در سطوح مختلف آن است. مشكل اين نرم افزارها  اغلـب در رسيدن به جواب نهايي پس از رفت و برگشـتهاي متواليسـت بطوريكه سرعت ارائه پاسخ در اينگونه نرم افزارها بسيار پايين است. بنابراين وجود روشي براي انجـام محاسـبات روشـنائي داخلي با دقت و سرعت كافي بسيار ارزشمند اسـت. در ايـن مقاله الگوريتمي ارائه شده است تا با استفاده از اصل بقاي شار با دقت و سرعت مطلوب اقدام به حل مسئله روشنائي داخلي مينمايد. در اين مقاله سعي خواهد شد تا پـس از ارائـه روش، بدســت آوردن روابــط و شــبيه ســازي الگــوريتم در محــيط Matlab ،چند مثال موردي ارائه شده و نتايج آنها مورد مطالعه قرار گيرد.

طاهري، سيدسعيد – محدثي، وحيده
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سراب
سراب – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *