الگوريتم كنترلي مود آرامش ماهواره بر اساس تغييرات ميدان مغناطيسي زمين

ميدان مغناطيسي زمين در سالهاي اخير، مأموريت ماهوارههاي كوچك بطور قابل ملاحظهاي بعلت ايجاد فرصتهاي پرتاب كمهزينه و بهبود تكنولوژيكي ميكروالكترونيكها مورد توجه فراوان بوده است. در اين راستا، بكارگيري عملگرهاي ارزان قيمت با توان مصرفي پايين، بسيار كارآمد است. ايـن مقالـه يـك اسـتراتژي كنـترل وضعيـت غيرخطي براي ماهوارههاي مدار پايين كه بوسيله يك مجموعه متعامد سيمپيچهاي الكترومغناطيسي تحريك ميشود ارائه ميكنــد. مشـخصه نمـادين ايـن روش، استفاده از تداخل بين ميدان مغناطيسي توليدي توسط سيمپيچها و ميدان مغناطيسي زمين است. از آنجا كه گشتاور مكانيكي فقط در صفحه عمود بر بردار ميــدان مغناطيسي زمين توليد ميشود و همچنين براي حالتي كه هر سه گشتاوردهنده روشن باشند، همواره ناحيههايي وجود دارد كه ماهواره در آن نواحي كنــترلپذيـر نخواهد بود. الگوريتم كنترلي طراحي شده در اين مقاله بر اساس تغييرات ميدان مغناطيسي زمين بصورت روشن / خاموش كردن يك و يـا دو گشـتاور دهنـده، نتايج بسيار خوبي در پي دارد كه كارآيي و تحققبخشي ساده سيستم طراحي شده با شبيهسازي اثبات ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *