الگوريتم ديکدينگ کروي با پيچيدگي کم براي ديکدينگ کد هاي فرکانس فضا در سيستم MIMO-OFDM

اينکه تاثير منفي روي سيستمهاي مخابراتي بيسيم چند فرستنده چند گيرنده با مدولاسيون ،(MIMO1-OFDM2) ،OFDMبا بهرهگيري از دايورسيتي و بهره حاصل از کدهاي فرکانس- فضا امکان ارسال در نرخ بيتهاي بسيار بالا را فراهم ميآورند. در اين مقاله براي يک سيستم MIMO-OFDMروش ديکدينگ کروي براي ديکدينگ بلاکهاي کد فرکانس فضا ارائه شده است. الگوريتم جديد ديکدينگ را در فضاي مختلط انجام ميدهد. نتايج شبيهسازي نشان ميدهد که الگوريتم پيشنهادي نسبت به الگوريتمهاي ديکدينگ کروي موجود پيچيدگي کمتري دارد بدون اينکه تاثير منفي روي کارايي داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *