الگوريتم جديد وفقی خرده باند VSS – NSAF

الگوريتم فيلترهای وفقی خرده باند نرماليزه شده ( NSAF ) با استفاده از معيار بهينه سازی قيد- ضريب و براساس اصل حداقل سازی آشفتگی، همگرايي نسبتاً سريعی را تحت تحريک رنگی از خود نشان میدهد. در اين مقاله، يک معيار طراحی جديد برای فيلترهای وفقی خرده باند نرماليزه شده پيشنهاد شده است. در اين معيار با کاهش مجموع مربع خطای خرده باند تخمينی در هر لحظه، اندازه گام الگوريتم NSAF به روز شده است. الگوريتم پيشنهادی نسبت به NSAF در خطای حالت دائمی يکسان دارای سرعت همگرايي سريعتر و در سرعت همگرايي يکسان دارای خطای حالت دائمی کمتر میباشد. تاثير ملاک و الگوريتم پيشنهادی با آناليز رياضی و شبيه سازی امتحان شده و مورد تاييد قرار گرفته است.

 

معصومه رحمانی – محمد حسين كهايي
دانشجوي كارشناسي ارشد- استاديار دانشكده برق
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *