الگوريتم جديد در بازآرايي شبكه هاي توزيع نيروي برق با درنظرگرفتن تواٌم تلفات و بارگيري متعادل شاخه ها

در اين مقاله روش تركيبي جديدي براي بازآرايي شـبكههـاي توزيع با در نظرگرفتن تاثير تلفات به همراه توزيـع متعـادل و متوازن جريان در شاخههاي شبكه معرفي گريده است كـه در آن بهترين آرايش شبكه توزيع با درنظرگرفتن كمتـرين ميـزان تلفات شبكه به همراه بيشترين امنيت در شبكه )كمترين اشغال ظرفيت در شبكه( بدست ميآيد. در ايـن مقالـه، تـابع هـدفي معرفي شده است كه تاثير تلفات و بارگيري شاخهها را بطـور همزمان نشان ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *