الگوريتم جديد براي تشخيص افت ولتاژهاي نامتعادل سه فاز اندازه گيري شده

تشخيص نوع اتصالي و افت ولتاژهاي نامتعادل ناشـي از آن، به اين جهت اهميت دارد كه ميتواند آمارهايي را فراهم نمايد كه براي مطالعات مقايسهاي سيستمها بكـار گرفتـه شـده و در برآورد كارايي سيستمهاي قدرت استفاده شود. الگوريتمهـايي كه در تشخيص اين افت ولتاژهـاي نامتعـادل ارايـه شـدهانـد ميتوانند به عنوان قسمتي از يك سيسـتم خبـره بـراي دسـته بندي اتوماتيك اغتشاشات كيفيت توان بكار گرفته شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *