الگوريتم بهينه ارسال اطلاعات به مراكز ديسپاچينگ IEC 60870-5-101 در پروتكل

يكي از مهمترين مسائل در حوزه ديسپاچينگ و مخـابرات صنعت برق سرعت بروز رساني و دقـت اطلاعـات در مراكـز ديسپاچينگ است و اين امر بشدت وابسته به پروتكل ارتباطي بين مركز ديسپاچينگ و پايانـه يـا سيسـتم اتوماسـيون پسـت مـيباشـد. در پروتكلهـاي قـديمي بـدليل اينكـه درخواسـت اطلاعات بصورت كاملاً مشخص از نظر نوع، آدرس و حجـم اطلاعات از طرف مركز انجام ميشود سرعت ارسال اطلاعات به مركز ديسپاچينگ بدقت قابل محاسبه است ولي در پروتكل استاندارد ،IEC 60870-5-101مركز تنها درخواست اطلاعات از پست مينمايد و تصميم گيري درمورد اينكه چه اطلاعـاتي و با چه حجمي ارسال شود توسط نرم افزار پايانه يـا سيسـتم اتوماسیون پست انجام میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *