الگوريتمی کارا در آشکارسازی هدف نقطهای با کنتراست پايين در زمينه نويزی

در اين مقاله يک الگوريتم پردازش تصوير جهت آشکارسازی اهداف نقطهای با کنتراست پايين، سرعت کم ودارای سوسوزنی در تصاويری با نويز زياد ارائه ميگردد. اين الگوريتم يک الگوريتم ترکيبی است و شامل دو الگوريتم اصلي و پشتيبان ميباشد. الگوريتم اصلی که وظيفه آشکارسازی هدف را بر عهده دارد، از دو قسمت تشکيل شده است. قسمت اول فيلتر مکانی Max-Medianجهت حذف زمينه و استخراج نقاط تکين، و قسمت دوم روش آماری Bayesianجهت محاسبه احتمال وجود هدف در هر نقطه مي باشد. در الگوريتم پشتيبان که برای حذف کلاترها و کاهش اخطار خطا استفاده می شود، نقشه کلاتر هر چند ساعت يکبار از روی تصاوير ورودی بدست می آيد وبا مقايسه نقشه کلاتر با محل اهداف کاذب حذف میشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *