الگوريتمی برای آشکارسازی عيوب تيز کاشیها با استفاده از عملگرهای ريختشناسی و الگوريتمهای ژنتيکی

عيوب تيز از قبيل ترکها و خالها، معمولا در تصوير ساختارهايی با عرض کم و کنتراست بالا بوجود مـیآورنـد. از ايـن رو، عملگرهـای ريخـتشناسـی ١ابـزاری مناسـب بـرای
آشکارسازی آنها هستند. در اين مقاله الگوريتمی جديـد بـرای آشکارسازی عيوبِ تيـزِ ٢کاشـیهـا بـا اسـتفاده از عملگرهـای ريخـتشناسـی و الگـوريتمهـای ژنتيکـی، ارائـه شـده اسـت. الگوريتم پيشنهادی دارای دو مرحله است. در مرحله اسـتخراج ويژگی، يک الگوريتم ژنتيکی سريع با استفاده از تصوير يک يا چند کاشی مرجـع بـدون عيـب، ماسـکی بهينـه بـرای عملگـر ريختشناسی ٣COپيشنهاد میکند. در مرحله بازرسی عيوب تيز با استفاده از ماسک بهينهای که در مرحله قبل بدسـت آمـد،استخراج میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *