الگوريتمي جديد جهت هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان در صورت تغيير ساختار شبكه

ساختار سيستم قدرت به دلايل بهره برداري و توسـعه سيـستم قدرت همواره در حال تغيير اسـت. ايـن تغييـرات در سـاختار شبكه باعث عملكرد نادرست رله هاي اضافه جريان مي گردد. بنابراين مساله هماهنگي مجدد رله هاي اضافه جريان به منظور رسيدن به هماهنگي مطلوب مطرح مي گردد. در اين مساله، بـه دليل مشكل بودن و پر هزينه بودن تغيير تنظيم رلـه هـا، يـافتن حداقل رله هايي كه با تغيير تنظيم آن رله ها هماهنگي مطلوب حاصل گردد، از اهميت خاصي برخوردار است. در ايـن مقالـه يك فرمولبندي جديد از مساله هماهنگي بهينه مجدد رله هـاي اضافه جريان در صورت تغيير ساختار شبكه پيـشنهاد گرديـده است. تابع هدف در اين مساله مجموع زمان عملكرد رله هـا و تعداد رله هاي كانديد تغييرات با وزنهاي متفاوت در نظر گرفته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *