افزايش پهناي باند نسل دوم حامل جريان براي استفاده در شبکه های بيسيم نوری

قابل حصول می در اين مقاله مشكلات پهناي باند مربوط به استفاده از نسل دوم حاملهاي جريان در سيستمهاي اپتيكي بـيسـيم بحـث شـده و سـپس يـک تقويت کننده مد جرياني جديد با پهناي باند گسترده و دامنه ديناميك ورودي وسيع معرفي مي گردد كه برای استفاده در شبکه های اترنـت سـريع بـی سيم، مناسب می باشد. اين تقويت کننده مد جرياني براي ايجاد ارتباط ما بين آشكارسازهاي نوري ارزان قيمـت )بـا ظرفيـت داخلـی بـزرگ( و تقويـت کننده هاي امپدانس بالا، به منظور غلبه بر محدوديتهاي خاص پهناي باند که توسط مبدل ورودي ايجاد مي گردد، استفاده ميشود. به نظـر مـي رسـد اين تطبيق جرياني، براي افزايش پهناي باند و دامنه ديناميكي مدارهای واسطه نوری سنتي كافي است. اساس معماري تقويت کننده مد جريـاني مـورد نظر بر پايه يك حامل جريان نسل دوم با امپدانس ورودي پائين، بنا نهاده شده است. براي يك آشكارساز نوري باظرفيت داخلـی ،10pFبهـره مـاكزيمم 18  dBبا پهناي باند 130 MHZو سطح نويز 9.2pA / HZ است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *