افزايش مشاركت مزارع بادي در سيستم هاي تجديد ساختاريافته

انرژي بادي به عنوان يكي از انرژي هاي نو نفوذ قابل توجهي نسبت به ساير انرژي هاي نو در شبكه داشته است، اما بااين حال مسائل فني، توليد متغير و عدم قطعيت آن سبب شده است كه نفوذ اين انرژي در شبكه با محدوديت هايي روبه رو باشد. در اين مقاله روشي جديد جهت افزايش نفوذ اين انرژي در سيستم هاي تجديد ساختاريافته ارائه شده است. در اين روش توابع هدف مسئله شامل افزايش سطح رفاه اجتماعي، كاهش هزينه بهره برداري سيستم و حفظ حالت پايدار سيستم به همراه افزايش نفوذ انرژي بادي به شبكه مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *