افزايش كارآيي حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور در شبكه آلوده به هارمونيك

حفاظت ديفرانسيل يكي از مهمتـرين حفاظـت هـاي يـك ترانسـفورماتور قـدرت، مـي باشـد. تـاكنون از تكنيـك هـاي متفاوتي براي اعمال حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور قدرت استفاده شده است. مهمتـرين تكنيـك اسـتفاده شـده در عمـل براي اعمال حفاظـت ديفرانسـيل اسـتفاده از روش بازدارنـده هارمونيكي بـراي تشـخيص شـرايط جريـان هجـومي، فـوق تحريك شدن ترانسفورماتور و … مـي باشـد كـه از شـاخص هارمونيـك هـاي جريـان تفاضـلي بـراي تصـميم گيـري در خصوص موارد فوق الذكر اسـتفاده می نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *