افزايش راندمان بويلر نيروگاه حرارتي ذوبآهن

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق –  افزايش راندمان بويلر نيروگاه حرارتي ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده كاوي فازي

دانلود مقاله : افزايش راندمان بويلر نيروگاه حرارتي ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده كاوي فازي

امروزه با توجه به افزايش ارزش انرژي در كشور، يكي از دغدغه هاي جدي در صنايع نيروگاه حرارتي افزايش راندمان بويلرها به كمك بهينه سازي بازده احتراق ميباشد.  مسئله بهينه سازي كاركرد سيستم احتراق در يك نيروگاه حرارتي ايجاد يك توازن بين افزايش بازده احتراق و مينيمم سازي انتشار گازهاي نامطلوب ميباشد. فرايند  احتراق در سيستم بويلر يك فرايند چندورودي چندخروجي، متغير با زمان و به شدت غيرخطي ميباشد. به همين خاطر تنظيم پارامترهاي كنترلپذير اصلي آن با استفاده از روشهاي كلاسيك مبتني بر مدلسازي مشكل ميباشد. از آنجايي كه سيستمهاي كنترل توزيع شده به طور گسترده در نيروگاهها مورد استفاده قرار ميگيرد، دادههاي مربوط به پارامترهاي بويلر جمع آوري و ثبت مي شوند به همين خاطر استفاده از تكنيكهاي دادهكاوي يك روش بسيار موثر به منظور تنظيم بهينه پارامترهاي احتراق  ميباشد. با توجه به اينكه دادههاي موجود، خروجي سنسورهاي نصب شده روي سيستم است اغلب، داده ها داراي دقت مناسب نبوده و در بعضي مواقع نويز نيز روي  آنها تاثير ميگذ ارد، به همين دليل استفاده از مجموعههاي فازي در تحليل اين دادهها بسيار مفيد ميباشد. در اين مقاله يك روش مبتني بر تكنيك هاي دادهكاوي فازي به منظور افزايش راندمان بويلر ارائه شده و سپس كارايي آن با استفاده از يك تست مجازي روي سيستم بويلر نيروگاه حرارتي ذوبآهن اصفهان مورد ارزيابي قرار ميگيرد . و همانطوريكه از نتايج مشخص است ميانگين كمترين افزايش راندمان طي انجام پنج آزمايش برابر با 0/656 درصد است.

مهدي پارسا علي وحيديان كامياد محمد باقر نقيبي سيستاني

دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *