اغتشاشات كيفيت توان با استفاده ازمدل مخفي ماركوف و تبديل موجك

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – شناسايي و دستهبندي اغتشاشات كيفيت توان با استفاده ازمدل مخفي ماركوف و تبديل موجك

دانلود مقاله : شناسايي و دستهبندي اغتشاشات كيفيت توان با استفاده ازمدل مخفي ماركوف و تبديل موجك

در اين مقاله روشي بر مبناي تبديل موجك و مدل مخفي ماركوف براي دستهبندي اغتشاشات كيفيت توان ارائه ميشود.
بررسي ويژگي هاي زماني سيگنال باعث افزايش حجم حافظه و محاسبات مورد نياز مي شود لذا در بررسي از تبديل موجك

بهره گرفته مي شود. استفاده از تبديل موجك ضمن كاهش حافظه و محاسبات لازم، ويژگيهاي سيگنال اصلي را نيز

حفظ مينمايد.

همچنين درجه وضوح زماني و فركانسي كافي  را داراست. مقادير انرژي ضرا يب سطوح مختلف موجك جهت آموزش و تست مدل HMM استفاده ميشود .

استفاده از انرژي باعث كاهش اندازه دنباله مشاهدات ورودي HMM ميشود.

 

همچنين در انتخاب مقادير اوليه ماتريسهاي انتقال و توزيع احتمال مشاهدات HMM ،

از تحليل آماري مقادير بردار ويژگي استفاده ميشود كه باع ث افزايش دقت و همگرايي مدل HMM ميشود و زمان تست و آموزش كاهش مي يابد .

 

مدل پيشنهادي پس از گذشت يك سيكل از زمان شروع اغتشاش قادر به شناسايي و دسته بندي آن مي باشد و از

سرعت بالايي در تشخيص و دست هبندي برخوردار است . به منظور آموزش و تست مدل پيشنهادي 7 دسته مختلف از اغتشاشات كيفيت توان،

به آن اعمال مي گردد .

نتايج شبيه سازي سيگنالهاي تست گوناگون نشان دهنده دقت و قابليت بالاي مدل پيشنهادي در دستهبندي انواع مختلف اغتشاشات

كيفيت توان ميباشد. همچنين به دليل حجم محاسبات كم وموازي در مدل هاي HMM ،

مكانيزم پيشنهادي از سرعت بالايي برخوردار است و قابليت پياده سازي در سيستم هاي عملي را دارا ميباشد.

 

حسين دهقاني بهروز وحيدي سيد حسين حسينيان
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *