اعمال محدوديت سوخت زمستانه در تحليل و توزيع بهينه بار بين بلوك هاي يك نيروگاه سيكل تركيبي

در اين مقاله محدوديت سوخت روزانه در فصل زمستان در توزيع بار بهينه بين بلوكهاي يك نيروگاه سيكل تر كيبي مورد مطالعه قرار مي گيرد . اين محدوديت هر ساله با توجه به محدوديت انتقال گاز و وضعيت شبكه برق توسط شركت توانير و شركت مديريت شبكه برق ايران به نيروگاههاي
داراي محدوديت اعلام مي گردد . نيروگاهها بايستي با توجه به محدوديت سهميه گاز مصرفي و سوخت مايع روزانه، توليد داشته باشند . از طرفي نيروگاهها نيز در استفاده از نوع سوخت داراي محدوديتهاي از جمله امكان تعويض سوخت و يا استفاده از سوخت مخلوط مي باشند . لذا در اين مقاله، محدوديت سوخت به دو محدوديت هاي خارج و داخل نيروگاه تفكيك شده و هر مورد فرمول بندي شده است . به علاوه منحني هيت ريت يك بلوك سيكل تركيبي منحني محدبي نبوده و منحني هزينه افزايشي آن،اكيداً افزايشي نيست . لذا برنامه ريزي توليد اين گونه واحدها به روش كلاسيك با محدوديتهائي روبه روست . ضمن آنكه استفاده از دو نوع سوخت، حالتهاي مختلفي را براي نيروگاه سيكل تركيبي ايجاد مي كند كه بر پيچيدگي مسئله خواهد افزود . از اينرو در اين مقاله با استفاده از الگوريتم ژنتيك، مسئله توزيع بهينه بار در نيروگاههاي سيكل تركيبي حل شده است. نتايج حاصله از اعمال اين محدوديت نشان ميدهد كه بسته به محدوديتهاي داخلي و خارجي سوخت هر نيروگاه سيكل تركيبي، توزيع بار بين بلوكهاي آن متفاوت خواهد بود و فروشندگان برق اين نيروگاهها، بايستي با توجه به توزيع بهينه بار بلوكهاي سيكل تركيبي و محدوديت سوخت به گونه اي قيمت دهي كنند كه حداكثر سود را با كمترين هزينه سوخت كسب نمايند.

 

مصطفي رجبي مشهدي- حبيب رجبي مشهدي

دانشجوي دكتري برق – دانشگاه فردوسي مشهد
دفتر بازار برق – شركت برق منطق هاي خراسان
استاديار گروه برق
دانشكده مهندسي- دانشگاه فردوسي مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *