اعتبارسنجي سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه دماوند

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – شناسايي و اعتبارسنجي سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه دماوند با استفاده از آزمايشهاي حوزه زمان

دانلود مقاله : شناسايي و اعتبارسنجي سيستم تحريك واحدهاي گازي نيروگاه دماوند با استفاده از آزمايشهاي حوزه زمان

هدف از اين مقاله استخراج مدل تحليلي سيسـتم تحريـك واحدهاي گازي نيروگاه دماوند در ايران با استفاده از داده هاي واقعي است. شناسايي انجام شده بر پايه  آزمـايشهـاي حـوزه زمان درحين كار سيستم و بـا اسـتفاده از روشهـاي مختلـف كلاسيك و هوشمند مبتني بـر حـداقل نمـودن مربعـات خطـا انجام ميگيرد. در ابتدا كليه  اجـزاء را بـا اسـتفاده از روشـهاي مرسوم شناسايي سيستم شناسايي ميكنيم. در صورتي كـه بـه درصد خطاي قابل قبولي رسيديم پارامترهاي شناسايي شده را برميگزينيم. در غير ايـن صـورت جهـت رسـيدن بـه درصـد خطاي مطلوب از الگوريتم ژنتيك استفاده ميكنيم. در پايان بـا اعتبارسنجي پارامترهاي شناسايي شده به صورت  حلقه بسته به مقايسه مقادير نامي پارامترها و مقادير شناسايي شـده و نتيجـه اعمــال ايــن دو، بــر روي داده هــاي حاصــل از آزمــايش ميپردازيم. اعتبارسنجي نيز در دو مرحله يك بار بـه صـورت پويا با الگوريتم ژنتيك و بار ديگر به صورت ايستا انجام شده است. با وجود آغشته بودن داده هاي آزمايش به نـويز فـراوان، شناسايي به خوبي انجام گرفته و نتايج اعتبارسنجي تاييدي بـر شناسايي صورت گرفته است .

حمد مطهري فر -حامد فراحت – غلامحسن ظفرآبادي
دانشگاه صنعتي اميركبير
پژوهشگاه نيرو
پژوهشگاه نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *