اصلاح مدل ديناميكي پيل سوختي PEMبا درنظر گرفتن تأثير دما و تغييرمقاومت داخلي در بارگيري

در اين مقاله اصلاح مدل ديناميكي شبه تجربي بـراي ماژولهـاي پيــل ســوختي PEMبــه منظــور اســتفاده در توليــد پراكنــده، خودروي هيبريد و مصارف خانگي ارائه شـده اسـت. بـه دليـل دقت بالاي مدل مذكور مي توان از اين مدل به منظور مطالعـات طراحي كنترلر پيل سوختي نيز استفاده نمود. مدل ارائه شـده بـر مبناي انجام تستهاي عملي روي ماژول پيـل سـوختي Nexaاز نوع PEMپيـاده سـازي شـده اسـت و سـپس مـدل بـا انجـام آزمايشهاي استاتيكي و ديناميكي مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به اينكه درجه حرارت پـشته پيـل سـوختي و مقاومـت داخلي متغير، ولتاژ و جريان خروجي پيل سوختي را تحت تأثير قرار ميدهند، اين تأثيرات تحت شرايط بارهاي مختلـف مطالعـه گرديــــده اســــت. نتــــايج شــــبيه ســــازيها در محــــيطMATLAB/SIMULINK بر اساس مدل پيشنهادي بدست آمده است. نتايج نشان مي دهد كه ايـن مـدل ارائـه دقيقـي از رفتـار ديناميكي و استاتيكي ماژول پيل سوختي مذكور را به نمايش مي گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *