اصلاح روش بهينه سازي چندعامله به منظور طراحي كنترل كننده بهبوديافته بار فركانس

خسارات ناشي از خطا و خرابي در تجهيزات مهم شبكه نظير كابلها فقط منحصر به تعمير و بازيابي آنها نيست . بلكه قطع سرويس در مدت تعميرات تا بازگشت مجدد آنها به سرويس خسارات به مراتب سنگينتري را به شبكه تحميل ميكند. لذا بررسي و يافتن علل و عواملي كه منجر به حوادث و خسارت به اين تجهيزات ميشوند ضروري است. در اين مقاله علل آسيب ديدن سركابلهاي 20كيلوولت يك مجتمع صنعتي بررسي شده است. كليه اجزاي شبكه برق اين مجتمع توسط نرم افزارهاي EMTPو DIgSILENTمدل شده و مطالعات گذرا جهت بررسي علل سركابل زني انجام شدند. به منظور صحت سنجي نتايج شبيهسازي، پارامترهاي كيفيت توان با استفاده از دستگاههاي آنالايزر در نقاط مختلف شبكه اندازه گيري شدند كه گذراهاي ثبت شده حاكي از دقت شبيهسازيها هستند. سپس راهكارهاي اصلاحي براي اصلاح پاسخ فركانسي سيستم و كاهش دامنه رزونانسهاي موازي و حذف گذراها ارائه مي گردد. اجراي راهكارها موجب كاهش مؤثردامنه گذراها و افزايش نرخ تغييرات ولتاژ  dv/dt دركليه پستهاي برق اين مجتمع مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *