اشباع موضعي ترانسفورماتورهاي جريان CT و اثرات آن بر حفاظت سيستم قدرت

اشباع موضعي ترانـسفورماتورهاي جريـان Current – CT Transformerپديده اي است كه بدليل عدم تقارن چيدمانهندسي هاديهاي حامل جريان در اوليه آنها بوجود ميآيد. ايـن پديده بخصوص در ترانـسفورماتورهاي جريـان خطـاي زمـين Core Balance CTبدليل حساسيت بـالاي آنهـا اهميـت مضاعف دارد. در اين مقاله مدلي براي CTمبتني بـر محاسـبه ميــدانهاي مغناطيــسي پديــد آمــده در هــسته CTناشــي از جريانهاي عبوري از كابلهاي اوليه ارائه شده است. در اين مدل ولتاژ القايي درثانويـه CTبـا اسـتفاده از روابـط تحليلـي پايـه الكترومغناطيس محاسبه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *