اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژبا رنج فركانسي وسيع و ولتاژ پايين در تكنولوژي CMOS 0.35 um

در اين مقاله، يك اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ ) (VCOبا رنج فركانسي وسيع و قابليت كار در ولتاژ پايين به طور كامل در تكنولوژي 0,35 ميكرومتر CMOSو در محيط HSPICEطراحي شده است. و در نهايت با هدف استفاده در كابرد هاي ولتاژ پائين براي 2,5 ولت هماهنگ گرديده است.در اين طرح فركانس خروجي مدار با ولتاژ مرجع )كه ورودي آن است( به طور خطي تغييرمي كند و همچنين اثرات نويز دامنه و نيز فاز در آن قابل چشم پوشي ميباشد .ايده و ساختار پيشنهادي در اين مقاله بر مبناي منبع جريان كنترل شونده با ولتاژ ميباشد و نشان داده ايم كه نتايج مناسبي حاصل مي گردد. رنج خطي عملكرد تا 1مگا هرتز در تكنولوژي فوق و  ولتاژ كار 2,5ولت دست آورد اين پژوهش ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *