استفاده از مدار معادل الكتريكي براي محاسبه كميتهاي داخلي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – استفاده از مدار معادل الكتريكي براي محاسبه كميتهاي داخلي در پديده تخليه حائل دي الكتريك

دانلود مقاله : استفاده از مدار معادل الكتريكي براي محاسبه كميتهاي داخلي در پديده تخليه حائل دي الكتريك

پوششهاي دي الكتريك قرار گرفته روي الكترودهاي فشار قوي يا الكترودهاي زمين براي افزايش استقامت عايقي هوا و به عنوان يك جايگزين براي سيستمهاي عايقي با گاز SF6 در سالهاي اخير مطرح شده اند. اين ايده اگرچه در ساير زمينه ها كاربردي و تجاري شده است، اما در مورد تجهيزات فشارقوي مورد استفاده در سيستمهاي  قدرت هنوز سير تحقيقاتي خود را طي ميكند و كاربردي نشده است. لذا تحقيقات گستردهاي در زمينه در قالب اندازهگيريهاي آزمايشگاهي و نيز ارائه مدل براي توجيه و تفسير آن در حال انجام ميباشد. در اين مقاله مدلي بر اساس مدار معادل الكتريكي براي شبيه سازي رفتار تخليه حائل ديالكتريك مطرح شده است. در اين مدلسازي پوششهاي ديالكتريك به صورت عايق بدون اتلاف معادل با يك خازن سري قرار گرفته با مدار معادل تخليه الكتريكي در فاصله هوايي در نظر گرفته شده است. مدار معادل تخليه الكتريكي به صورت يك خازن موازي با يك منبع جريان مدلسازي گرديده و معادلات رياضي براي محاسبه مقدار منبع جريان استخراج گرديده است . با اين مدل و در  صورت داشتن شكل موجهاي ولتاژ اعمالي و اندازهگيري شكل موج جريان تخليه كل (از طريق مدار خارجي) مي توان كميتهاي داخلي نظير شكل موج ولتاژ و جريان  تخليه در فاصله هوايي و نيز در ديالكتريك و منحني ها و مقادير توان و انرژي صرف شده در هر تخليه و ويژگيهاي آن را بدست آورد. لذا با داشتن كميتهاي قابل  اندازهگيري خارجي ميتوان به اطلاعات ارزشمندي از كميتهاي داخلي و فهم و تفسير بهتر پديده تخليه حائل ديالكتريك نائل آمد كه يكي از موارد كاربردي آن طراحي توان مورد نياز يك راكتور DBD ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *