استفاده از انرژي ترمزي در قطارهاي برقي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي جديد به منظور استفاده از انرژي ترمزي در قطارهاي برقي

دانلود مقاله : ارائه روشي جديد به منظور استفاده از انرژي ترمزي در قطارهاي برقي

دراين مقاله از تجهيزات ذخيره كننده سري با اينورتر قطـار براي استفاده از انرژي ترمزي در قطارهاي برقي استفاده شده است. با استفاده ازتجهيزات ذخيره كننده با  افزايش ولتاژسمت DC اينورترقطار، هنگامي كه قطار درسـرعتهـاي بـالا عمـل ترمزگيري را انجام مـيدهـد ميتـوان گشـتاورموتور قطـار را افزايش دادوتخليه انـرژي مكـانيكي  موجوددرموتـور محـرك قطارسريعتر انجام ميشود.همچنين در طول زمـان راه انـدازي قطار، با افزايش ولتاژاينورتر قطار، شتاب موتور افزايش ميابد، بنـابراين تجهيــزات ذخيــره  كننــده در دو حالــت راه انــدازي وترمـزي ولتاژدوسـراينورتر راافـزايش ميدهنـد.در ايـن مقالـه جهت ذخيرهسازي انرژي ترمزي و افزايش ولتاژ ازخازنهـاي دولايه به دليل  سيكل عملكرد سريعتر، وعمرطولاني تر نسبت به باتري استفاده شده است. همچنـين انـرژي باقيمانـده پـس ازشارژخازنها نيزتوسط قطارهاي ديگر كه درحالـت عملكـرد عادي هستند مصرف ميشود. براي كنترل اينورتر قطارهـا نيـز در اين مقاله از روش سوئيچينگ SVM با كلمپ 60 درجـه اي فرد به منظور حداقل كردن تلفـات سـوئيچينگ  اسـتفاده شـده است. باروش ارائه شده ميتوان از انرژي ترمزي كه مقـدار آن در قطارهاي شهري بالا اسـت نهايـت اسـتفاده را بـرد. شـبيه سازيهاي مربوطه در نرم افزار Matlab و قسـمت Simulink انجام شده است ونتـايج شـبيهسـازي نيـز كـارآيي ايـن روش راتاييد ميكنند.

 

سلمان حاجي آقاسي – حسين پايدارنيا – علي عابديني
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *