استفاده از معیارهای آنتروپی و کنتراست جهت بهینه سازی روش STFT در استخراج تصاویر ISAR

برای اهداف با حرکت همرادارهای امروزی دارای کاربردهای متنوعی در امور نظامی و غیرنظامی میباشند که یکی از آنها تصویربرداری راداری از اهداف متحرکی نظیر هواپیماها و کشتیها بمنظور شناسایی آن اهداف بوده و این عمل توسط رادارهای ISAR صورت میگیرد. در تصویربرداری رایج راداری از تبدیل فوریه برای استخراج اطلاعات دوپلر منعکس کننده ها و تشکیل تصویر استفاده میشود که تنها در صورت حرکت هموار هدف به تصویری واضح میانجامد. اما از آنجا که معمولاً هدف دارای حرکتی پیچیده و مانوردار است که موجب چرخش سریع و غیریکنواخت آن میشود، این فرکانسهای دوپلر عملاً متغیر با زمان هستند و استفاده از تبدیل فوریه سبب پخش طیف دوپلر و ماتشدن تصویر میشود. استفاده از تبدیلات زمان- فرکانس بجای تبدیل فوریه راه حل مؤثری است که برای رفع مشکل ماتشدگی تصاویر راداری ارائه شده است ومیتواند برای اهداف با حرکت هموار یا مانوردار مورد استفاده قرار گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *