استفاده از مطالعات قابليت اطمينان در طراحي و توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

lقابليت اطمينان يكي از بحثهاي مهم در مطالعات سيستمهاي قدرت ميباشد كه به وسيله آن ميتوان نقاط ضعف شبكه را مشخص نمود. در اين مقاله چگونگي استفاده از نتايج مطالعات قابليت اطمينان در ارائه طرحهاي برنامه ريزي و توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع شرح داده ميشود. با توجه به مزاياي روش تحليل كاتست مينيممهاي شبكه, از اين روش براي پيش بيني قابليت اطمينان شبكه استفاده شده است. نقاط خروجي شبكه, پستهاي فوق توزيع در نظر گرفته شده اند و با توجه به نتايج به دست آمده براي هر گره خروجي, راهكارهايي براي بهبود عملكرد سيستم ارائه شده است. همچنين با انجام آناليز حساسيت, المانهاي حساس و مهم شبكه مشخص شده اند. به عنوان نمونه مطالعاتي, شبكه انتقال و فوق توزيع برق آذربايجان, مورد بررسی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *