استفاده از شبكه عصبي در تخمين روند تغيير جريان نشتي مقره هاي فشار قوي در مناطق آلوده سواحل جنوبي كشور

در سالهاي اخير نياز به انرژي الكتريكي در كشور رشد روز افزوني داشته است كه تامين اين نياز، الزام به بهبود كيفيت و قابليت اطمينان شبكه برق توسط شركتهاي برق منطقهاي و توزيع نيرو را در پي داشته است. در اين شرايط، بهرهبرداري بهينه از سيستم به پيوستگي برقرساني و جلوگيري از خطاهاي منجر به تلفات اقتصادي وابستگي روزافزون بيشتري پيدا ميكند. اثر سوء ناشي از آلودگي مقرهها يكي از مشكلات اصلي در حفظ پيوستگي برق رساني در مناطق ساحلي جنوب كشور است. وقتي آلودگي موجود در هوا بر روي مقره بنشيند و با رطوبت هوا تركيب شود، در اثر ايجاد لايه هادي بر روي مقره و عبور جريانهاي نشتي استقامت عايقي فركانس قدرت مقره كاهش يافته كه در صورت پيوستگي و تداوم شرايط مذكور ميتواند به شكست الكتريكي بيانجامد. به همين دليل در اين مناطق قابليت اطمينان شبكه قدرت بستگي زيادي به شرايط محيطي و آب و هوايي داشته و بررسي تاثيرات شرايط محيطي بر عملكرد مقره هاي آلوده از اهميت ويژهاي برخوردار ميگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *