استفاده از روش ژنتيک برای پيشبينی سيگنالها در زمان آينده

در ايـن مقالـه روش جديدي با استفاده از الگوريتم ژنتـيك بـراي پـيش بينـي سيگنالها در زمان آينده با استفاده از اطلاعـات آن سـيگنال در زمان حاضر وزمانهاي گذشته معرفي شـده اسـت. با اين کار می توان سرعت سيستم کنترل را بهبود بخشـيد. اين مقاله در حقيقت ادامه كار قبلي انجام شده در اين زمينه است در آنجا پيش بيني توسط ضرايب ثابت انجام گرفـت ولـي در ايـن مقالـه پيش بيني توسط ضرايبی متغير كه توسـط الگوريـتم ژنتـيك بـه صورت بهنگام مشخص ميشوند، انجـام ميگـيرد. کارآيـي و دقت روش فوق به همراه كاربرد آن دريـك سيسـتم واقعـي )سيسـتم تـوان راكتـيو مجـتمع فـولاد خوزسـتان( توسـط انجـام شـبيه سـازيها به اثبات رسيد. برنامه ژنتـيك مـورد نظـر بـه صورت يك تابع نرم افزار MATLAB نوشـــته شـــده اســـت. سيســـتم واقعـــي در نـــرم افـــزار PSCAD/EMTDC اجـرا ميشـود ودر حيـن اجـرا، نـرم افـزارMATLAB به آن لینک میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *