استفاده از روش شبکه عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيک به منظور تخمين شاخص حاشيه پايداري ولتاژ سيستم قدرت

در سالهاي اخير بروز چند پديده فروپاشي ولتاژ در ايران و جهان اهميت ارزيابي پايداري ولتاژ را دوچندان کرده است. روشهاي آناليز استاتيکي به علت استفاده از مدلهاي پخش بار ممکن است در ارزيابي حاشيه پايداري ولتاژ سيستمهاي قدرت با مشکل روبرو شوند و از طرف ديگر، مدلسازي و ارزيابي ديناميکي پايداري ولتاژ اين سيستمها پيچيده، پرهزينه و وقتگير بوده و به سادگي اطلاعات حساسيت و درجه پايداري را نشان نميدهد. در اين مقاله، يک شبکه عصبي مدولار مبتني بر الگوريتم ژنتيک براي ارزيابي پايداري ولتاژ استفاده شده است. اين شبکه عصبي توانايي ايجاد نگاشت بين شرايط کاري سيستم قدرت و حاشيه پايداري ولتاژ را دارد. از الگوريتم ژنتيکبراي انتخاب همزمان وروديهاي مؤثرتر و پارامترهاي مناسب شبکه عصبي استفاده شده است. اين روش بر روي سيستم نمونه 93باسNew
England
آزمايش شده و ميانگين قدرمطلق خطاي تخمين 0/75درصد و زمان پاسخگويي کمتر از 0/1ثانيه از ويژگيهاي آن است. با مقايسه نتايج به دست آمده از روشهاي مختلف ميتوان نتيجه گرفت که روش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *