استفاده از روش شبكه هاي عصبي براي پيشبيني قيمت خريد انرژي در بازار برق ايران

در اين مقاله قيمت خريد انرژي الكتريكي در بازار برق ايـران با روش شبكه هاي عصبي پيش بينـي مـيگـردد. از الگـوريتم پس انتشار خطا جهت آموزش شبكه استفاده مي شـود. بـراي كاهش خطاي پيش بيني، تعداد لايهها و تعـداد نرونهـاي هـر لايه به روش سعي و خطا تعيين مي شود. از آنجا كه تغييرات بـار مصـرفي يكـي از عوامـل تاثيرگـذار روي قيمـت انـرژي الكتريكي ميباشد، لذا براي بررسي اثر بـار مصـرفي در پـيش بيني قيمت انرژي الكتريكي، اين روش در دو حالـت ارزيـابي ميگردد. در حالت اول فقط قيمت به عنـوان ورودي در نظـر گرفته شده، و در حالت دوم بار مصـرفي و قيمـت بـه عنـوان ورودي در نظر گرفته ميشود. روش ديگري كـه بـراي پـيش بيني استفاده ميگردد روش سريهاي زماني مـي باشـد كـه بـر مبناي روشهاي آماري بنا نهاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *