استفاده از روش زير فضا برای حذف جمينگ FMدر گيرنده هاي GPS

روشهاي مختلفي براي حذف جمينگ وجود دارد که با توجه به نوع جمر وکاربرد خاص، يکی از روشهای حذف جمينگ را انتخاب مي کنيم. از روش زير فضا براي حذف باند باريک استفاده مي کنيم. در روش زير فضا FM جمرهاي سيگنال، تخمين زده مي شود و بردار زير فضاي متعامد IF مقدار بر جمر ايجاد مي شود؛ اگر تعداد آنتن هاي آرايه اي افزايش يابد، عملکرد سيستم بهبود مي يابد. در محاسبه زير فضاي آراية دو آنتني، اصلاحاتي انجام شد و اين روش براي آراية سه آنتني سيستم SINR ، دچار خطا شود IF تعميم داده شد. اگر تخمين کاهش مي يابد؛ در اين حالت استفاده از آنتن هاي آرايه اي عملکرد سيستم را نسبت به تک آنتن، خيلی بهبود مي بخشد . شبيه سازي شده و Matlab روش زير فضا توسط نرم افزارSINR خروجي گيرنده در حالتهای مختلف محاسبه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *