استفاده از رنگ و بافت لايه های فرکانسی در بازيابی تصاوير

در اين مقاله روشی سريع، موثر و مقاوم در برابر نويز و شدت روشنائی برای بازيابی تصاويراز پايگاه های داده ارائه شده است. در روش پيشنهادی، درابتدا تصوير به لايه های متفاوت فرکانسی تقسيم شده است. اين کار با استفاده ازتبديل ويولت مختلط صورت پذيرفته است تا به نحوی موثر مشخصات بافت تصاويرنيزاستخراج گردند. آنگاه در فضای رنگ HSV١هر لايه به ١۶۶دسته رنگ متفاوت کوانتيزه شده و هيستوگرام رنگ هر لايه محاسبه شده است. از هرزيرتصوير، تعدادی ويژگی آماری نيز با کمک تبديل ويولت مختلط استخراج شده است که ويژگيهای بافت تصويررا تشکيل داده اند )و در کنار ساير ويژگی ها، در عمل بازيابی مورد استفاده قرار گرفته اند.( روش پيشنهادی بر روی پايگاه داده حاوی ٢٠٠٠تصوير آزمايش شده است. نتايج آزمايشات عملکرد روش پيشنهادی در مقايسه با ساير روش های موجود را نشان می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *