استفاده از رمزنگاري AESو كدينگ LDPCدر مخابرات مبتني بر شبكه توزيع

انتقال داده پر سرعت روي شبكه توزيع برق از مسائل در حال پيگيـري توسـط مهندسـين مخـابرات اسـت زيـرا اسـتفاده از خطوط قدرت موجود براي انتقال داده هزينههاي ايجـاد يـك شبكه و محيط جديد را بسيار كـاهش مـيدهـد. از آنجـا كـه خطوط قدرت ذاتاً بـراي كـاربرد در فركـانسهـاي مخـابراتي طراحي نشدهاند؛ انتقال سيگنال باند پهن در اين كانـال بـدون مشكل نخواهد بود. به منظور جايگذاري سيگنال باند پهـن در اين نوع كانالها از مدولاسـيون چنـدحاملي OFDMاسـتفاده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *