استفاده از برنامه زمان استفاده بهبود يافته در بهرهبرداري بهينه از ريز شبكه ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت در بار و قيمت بازار

در اين مقاله بهرهبرداري از ريزشبكهي داراي منابع تجديدپذير و ذخيرهساز توان مورد بررسي قرار گرفتهاست. در همين راستا تاثير عدم قطعيت بار و قيمت بازار در تلفيق با برنامه پاسخگويي زمان استفاده در بهينهسازي مشاركت واحدهاي توليد و ذخيره ريزشبكه مورد مطالعه قرار ميگيرد. استفاده از تعرفه مناسب در برنامه زمان استفاده، موضوع حائز اهميتي است. بنابراين با استفاده از ضريب ميو و تعيين قيمتها در سه بازه كمباري، ميانباري و پرباري، برنامه زمان استفاده را بهبود داده، بهگونهاي كه علاوه بر اصلاح منحني بار، رضايت مشتركين را نيز بهدنبال داشته باشد. همچنين براي بهتر نشان دادن تاثير استفاده از اين برنامه، بهرهبرداري از ريزشبكه در دو حالت متصل به شبكه و جدا از آن بررسي شدهاست. هدف اصلي اين مقاله، اصلاح منحني بار و تعيين يك برنامه بهينه براي واحدهاي توليدي و ذخيرهساز ريزشبكه بهمنظور برطرف كردن نياز مشتركين، با بيشترين سود، كمترين هزينه و كمترين ميزان قطعي بار است. جهت مدلسازي فرآيندهاي تصادفي مسئله، از توليد سناريو به روش مونت كارلو استفاده شدهاست. سپس با بهرهگيري از تكنيكهاي كاهش سناريو، مسئله مورد نظر در قالب يك مسئله بهينهسازي تصادفي دو مرحلهاي، با استفاده از نرم افزار حل شده است. نتايج شبيه سازي حاكي از سودمندي روش روش پيشنهادي در بهبود منحني بار، كاهش بار پيك، كاهش هزينه هاي بهره برداري، جلوگيري از قطعي بار و در نتيجه افزايش قابليت اطمينان سيستم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *