استفاده از الگوریتم رمز Serpentبراي رمزنگاري پایگاه داده هاي رابطه اي

اهمیت با هاي اطلاعاتی و کاربرد روزافزون آنها در توسعه سیستمهاي اطلاعاتی و نقش حیاتی آنها در تمرکز دادهها باعث میشود تا پرداختن به امنیت آنها ضروري به نظر بر . در این مقاله به ارائه روشی براي پنهانسازي دادهها با استفاده از الگوریتمهاي رمز و ترکیب آنها به صورت Loose Couplingبا پایگاهدادهها میپردازیم. استفاده از این روش باعث میگردد تا کاربران غیر مجاز قادر به دسترسی به دادههاي مذکور نباشند و در عین حال کاربران مجاز با داشتن کلید و بدون درگیر شدن با جزئیات و پیچیدگیهاي محاسباتی اضافی، به راحتی به دادههاي خود دسترسی داشته باشند. مزایا و معایب این روش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پیشنهاداتی ارائه میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *