استفاده از الگوريتم جستجوگر وفقي و اتم هاي چرپلت و لاپلاس براي نويز زدائي از سيگنال تخليه جزئي

يابي و مقايسه شده استكي از بخش هاي مهم و ضـروري سيـستم هـاي انـدازه گيـري On-Line  تخليه جزئي، واحد نـويززدائي اسـت. امـروزه بـراي كاهش و يا حذف نويز از سيگنال تخليه جزئي اندازه گيري شده، از روش هاي نرم افـزاري مبتنـي بـر پـردازش سـيگنال ديجيتـال استفاده مي شود. در اين مقاله الگوريتم جـستجوگر وفقـي و اتـم هاي زمان-فركانس لاپلاس و چرپلت معرفي شده و كاركرد ايـن اتم ها در نويززدائي سيگنال تخليه جزئي بررسي و عملكـرد ايـن روش ها بـا عملكـرد تبـديل موجـك بـراي نـويززدائي از چنـد سيگنال تخليه جزئي آغشته به نويز ارزابی و مقایسه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *