استفاده از ادوات FACTSبراي مديريت تراكم خطوط در سيستم هاي قدرت تجديدساختاريافته

از دهه 1980تـلاشهـاي بسـياري در جهـت تغييـر سـاختار صنعت برق با هدف ايجاد رقابـت عادلانـه و بهبـود بـازدهي اقتصادي در كشورهاي مختلف انجام گرفتـه اسـت. از جملـه مسائلي كه در رسيدن به مفهوم دسترسي آزاد به شـبكه انتقـال ممانعت ميكنند، تلفات و ايجاد گرفتگي يـا تـراكم در شـبكه انتقال است اما سهم تلفات در مقايسه با گرفتگي در مـديريت سيستم انتقال بسيار ناچيز ميباشد. بنابراين يكي از مهمترين و حساسترين وظايف بهرهبردار شبكه، مديريت گرفتگي هنگام وقوع تراكم در برنامهريزي بهرهبرداري از سيستمهـاي قـدرت است. روشهاي مختلفي براي مديريت تراكم و رفع آن ارائـه و مورد اجرا گذاشـته شـده اسـت كـه از آن جملـه بـه روش استفاده از شيفتدهندههاي فازي، تپچنجر ترانسفورماتورها، پخش بار مجـدد ژنراتورهـا يـا كـاهش بـار سيسـتم و روش استفاده از ادوات FACTSميتوان اشاره كرد. در اين مقاله دو روش استفاده از ادوات  FACTSبراي مديريت تراكم خطـوط در سيستمهاي قدرت تجديدساختاريافته ارائه ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *