استفاده از آناليز ويبول براي تشخيص نوع عيب تخليه جزئي در شينه هاي ژنراتور

دراين مقاله نشان داده شده است كه توزيع آماري ويبول مي تواند رفتار تابع احتمال تجمعي توزيع تعداد پالس تخليه الكتريكي جزئي در شينه هاي ژنراتور واقعي را توصيف نمايد . روي اين شينه ها دو نوع عيب سطحي در ناحيه داخل شيار و در ناحيه خارج از شيار ايجاد شده و درمجموع در سه حالت عيب شماره 1 وعيب شماره 2 و نيز عيوب برطرف شده آزمايشات صورت گرفته است. محاسبات اوليه بكمك يك نرم افزار كه به همين منظور تهيه شده انجام گرفته و توزيع هاي آماري تعداد پالس بر حسب دامنه بدست آمده اند. سپس تابع تجمعي توزيع احتمال ( cdf ) بدست آمده و پارامترهاي شكل و مقياس توزيع ويبولي كه بهترين برازش را بر اين تابع دارد محاسبه گرديده اند. براي برازش از روش حداقل سازي مجموع مربعات خطا استفاده شده است . تفاوت پارامترهاي شكل و مقياس براي عيوب مختلف نشان مي دهد كه از اين پارامترها مي توان به عنوان شاخص براي تشخيص نوع عيب تخليه الكتريكي جزئي استفاده نمود.

 

منصور رفيعي – حيدر علي شايانفر
دانشجوي دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران- استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *