استراتژي بهينه قيمت دهي مبتني بر روش تئوري شكاف اطلاعات و مدل خطيسازي شده

امروزه توليد كنندگان برق به منظور فروش توان خود، در بازارهاي رقابتي انرژي الكتريكي، شركت ميكنند. كه بهدستآوردن سود بيشتر براي آنها مستلزم حضوري آگاهانه و مدبرانه در بازار انرژي مي – باشد. در اين مقاله برنامهريزي قيمتدهي براي شركت در بازار روز بعد براي يك واحد توليدي قيمتپذير با استفاده از تئوري شكاف اطلاعات IGDTپيشنهاد شده است. مساله حضور نيروگاهها در بازار برق مي – تواند به دو صورت براي واحدهاي ريسكپذير و همچنين واحدهاي ريسكگريز، سازماندهي شود. IGDTيك روش غيراحتمالي است كه به دنبال بهينهكردن امنيت در مقابل بدترين شرايط و فرصت در برابر بهترين شرايط در حضور عدم قطعيتهاي شديد ميباشد. تابع امنيت در مدل خطي پيشنهادي تضمين ميكند كه سود واحد توليدي از يك مقدار بحراني بيشتر ميباشد و به همين صورت تابع فرصت تضميني مبنیبر بيشتر بودن سود واحد از مقداري مطلوب را دربردارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *