استراتژي بهينه شركتهاي توزيع انرژي با در نظر گرفتن محدوديت در منابع توليد و برنامه هاي پاسخ سمت تقاضا

در اين مقاله مدلي جهت برنامهريزي بهينه توليد و استفاده از برنامههاي پاسخگويي بار به صورت همزمان ارائه ميشود . هدف از برنامهريزي انجام شده تعيين مقدار بهينه توليد با مشاركت برنامههاي پاسخ سمت تقاضا و لحاظ كردن محدوديتهاي موجود در توليد و برنامههاي پاسخگويي بار است. اين مقاله از منظر شركت توزيع به كم كردن هزينهها ميپردازد. همچنين با توجه به ناپايدار بودن ميزان مشاركت مشتركين در استقبال از اجراي برنامه هاي پاسخ سمت تقاضا،  از ضريب درصد مشاركت مشتركين براي مدل نمودن برنامهريزي انجام شده در ساعات مختلف استفاده شده است. به منظور حل مدل ارائه شده، روش برنامهريزي غيرخطي آميخته با عدد صحيح در محيط نرمافزار به كار برده شده است. نتايج به دست آمده، دقت مدل پيشنهادي و شبيهسازي صورت گرفته را نشان ميدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *