استخراج پارامتر هاي حركت پرتابي با رديابي تصويري پرتابه و ساخت دستگاه كمك آموزشي آن

تعيين پارامتر هاي حركت پرتابي يكي از مباحث مهم در فيزيك –مكانيك مي باشدو دستگاه آزمايش آن امكان آزمايش كردن پارامترهـاي مربـوط به يك حركت پرتابي را در جهت تفهيم بيشتر اين مبحث را در آزمايشگاه براي دانشجو فراهم مي كند. ايـن دسـتگاه بـا سـرعت هـاي دلخـواه و مختلف آب را به عنوان پرتابه به طور مكرر پرتاب مي كند. پارامتر هاي مدت زمان پرتاب، برد، اوج و مقايسه ي نقاط در حركت پرتـابي ايـده ال و واقعي توسط پردازش تصاويري كه از دوربين به دست آمـده و تحـت تـوابعي درپـردازش تـصوير) (Image Processingكـه توسـط نـرم افـزار مطلب (Matlab.7)7اصلاح شده است، به دست مي آيد. چنان كه يك تصوير بريده بريده ي مسير يك حركت پرتابي )آب( بـا كيفيـت پـايين بـه يك مسير پيوسته ي مشكي رنگ با زمينه ي سفيد تبديل مي شود وپس از آماده شدن يك تصوير مناسب پارامتر هاي مذكور هم در مسير واقعي حركت پرتابي و هم مقادير تئوري آن ها كه از فرمول هاي مربوط بدست مي آيد، روي مانيتور iنمايش داده مي شود بدين شيوه فرصت مقايـسه وآزمايش پارامترهاي حركت پرتابي در حالت تئوري و عملي به آساني و با دقت بالا براي دانشجو فراهم مي شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *