استخراج و استفاده از معیار اطمینان کلمات در بازشناسی گفتار پیوسته فارسی

در سالهای اخیر تلاشهایی در جهت محاسبه معیارهـای اطمینـان برای کلمات خروجی سیستمهای بازشناسـی گفتـار انجـام شـده است. این معیارها میتوانند جدا از مدلهای زبـانی رایـج کـه در سیستمهای بازشناس به کار میروند، با استفاده از اطلاعات زبانی دیگر همانند اطلاعات معنایی به بهبود عملکـرد ایـن سیسـتمهـا کمک کنند. در این مقاله از روش »آنالیز معنایی پنهـان« یـا 1 LSA برای استخراج یک معیـار اطمینـان کـه گویـای میـزان »شـباهت معنایی« میان کلمات زبان فارسی است، استفاده مـیشـود. لازمـه انجام این کار دسترسی به بیان برداری هر یک از کلمات واژگـان مورد بررسی میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *