استخراج مشخصه هاي بيومتريك اثر كف دست:روش هاي موجود،روند تحقيقات آتي

در اين مقاله روش هاي مختلف براي استخراج مشخصه هاي اثر كف دست معرفي و بررسي شده اند. با بهره وري از خصوصيات اسـتخراج شده از بيومتريك اثر كف دست كه بااستفاده از روش هاي مختلف استخراج مشخصه به دست مي آيند، مي توان هويت افراد ر ا بررسـي و حقيقي و يا غيرحقيقي بودن هويت آن ها را اثبات كرد. انتخاب يك شـيوه مناسـب اسـتخراج مشخصـه، يكـي از مهمتـرين فاكتورهـا در دستيابي به كارائي بالا در سيستم هاي شناسايي هويت بااستفاده از اثر كف دست مي باشد. ما در اين مقاله، علاوه بـر بررسـي انـواع روش هاي مختلف استخراج مشخصه، پيشنهاداتي براي بررسي بيشتر در مقوله ي روش هاي استخراج مشخصه بيومتريك اثركـف دسـت، ارائـه داده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *