استخراج مدل فازي سيستم بويلر- توربين توسط شبكه عصبي

مدل فازدر ايـن مقالـه روشـي كلـي بـراي اسـتخراج مـدل فـازي هايپربوليك از شبكه هاي عصبي آموزش ديده پيشنهاد شده است. مدلهاي فـازي هايپربوليـك شـبيه مـدلهاي تاكـاگي-سوگنو 1بوده ولي داراي مزايايي نسبت به مدل مـذكور مـي باشد. مدل سوگنو از تركيب مدلهاي خطي بدست مي آيـد، در صورتي كه مـدل هايپربوليـك داراي طبيعـت غيرخطـي بوده و توانايي تقريب هر تابع غيرخطي را دارا مي باشـد. از طرفي روشهاي الگوريتم وار و كاملا سر راستي براي تحلي شده با اين مدل موجود مي باشـد. از اينـرو بدسـت آوردن چنين مدلي براي سيستمها داراي ارزش فراواني مـي باشـد. روش پيشنهادي بر روي سيستم بويلر-توربين اعمال شده و مدل فازی هایپربولیک این سیستم استخراج میابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *