استخراج فرکانسهای سازه گفتار با استفاده ازتبدیل موجک

تعیین فرکانس های سازه در اغلب پردازشهای گفتار گامی مهم و اساسی است این فرکانسها درواقع همان فرکانسهای تشدید مجرای صوتی می باشد برای هر فرد و هر لفظی این فرکانسها متفاوت بوده ولی حول و حوش فرکانسهای خاصی است درعمل جهت کدینگ و سایر پردازشها محاسبه سه سازه کافی می باشد متداولترین روش جهت تخمین سازه ها استفاده از کپستروم می باشد در این مقاله یک شیوه جدید براساس تبدیل موجک و ایده بانک فیلتری ارائه شده است.

 

مهدیه قزوینی – کارشناس ارشد معماری کامپیوتر
ناصر موحدی نیا – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
عباس وفایی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *