ارزیابی و بررسی تأثیرپذیری شاخصهای پایداری ولتاژ در الگوهای مختلف بارگذاری

پایداری ولتاژ همیشه مسألۀ مهمی در زمینۀ آنالیز پایداری سیستمهای قدرت بوده است. روشهای جبرانسازی و پیادهسازی زیادی جهت پایداری ولتاژ توسعه یافتهاند. اما هنوز ارزیابی و تشخیص نقش مهمی را در آن بازی میکند.در سالهای اخیر شاخصهای پایداری ولتاژ جهت تخمین وضعیت پایداری ولتاژ شناسایی شدهاند. این مقاله مقایسه و ارزیابی انواع شاخصهای پایداری ولتاژ توسعهیافته را به ازای بارگذاریهای مختلف نمایش میدهد. شبیهسازی بر روی شبکه _41شینه IEEE صورت گرفته است تا به مقایسه و ارزیابی شاخصهای پایداری به ازای بارگذاریهای متفاوت پرداخته گردد. آنالیزها نشان میدهند که شاخصهای مختلف پایداری ولتاژ، دقت و اطمینان مختلفی بر انواع  بارهای مختلف دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *