ارزيابی پايداري گذراي سيستم هاي قدرت به کمک شبيه سازی زمانی و روش BCU

در اين مقاله روش BCU جهت پایداری گذراي سيستم هاي قدرت به روش تابع انرژي گذرا در به BCU چهارچوب مرجع مركز اينرسي ارائه مي شود. روش دنبال تعيين نقطه تعادل ناپايدار كنترل كننده مي باشد. از اين رو در اين مقاله ابتدا به كمك اين روش نزديك ترين نقطه در فضاي زاويه به نقطه تعادل ناپايدار كنترل كننده تعيين شده و سپس با حل يك مجموعه معادله جبري غيرخطي به روش نيوتن  رافسن بهبود يافته نقطه تعادل ناپايدار كنترل كننده محاسبه مي گردد. نتايج شبيه سازي بر روي سيستم تست نيوانگلند درستي محاسبه نقطه تعادل ناپايدار كنترل كننده را تائيد مي نمايد. اما مشخص شده است كه مقداري كه براي بدست BCU به كمك روش (tcr ) زمان رفع خطاي بحراني مي آيد ممكن است با مقدار دقيق آن متفاوت باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *