ارزيابي پايداري ژنراتور القايي با استفاده از روش مستقيم لياپانف در يك مزرعه باد

در اين مقاله پايداري ژنراتور القايي مورد بررسي قرار مي گيرد. امروزه اين ژنراتورها در سيستمهاي توليد انرژي الكتريكي محلي و نيروگاههاي كوچك بعنوان مثال در مزارع باد مورد استفاده قرار مي گيرند. از مفهوم قطع بحراني براي تعريف محدوده پايداري ژنراتور القايي استفاده گرديده است. تئوري پايداري به روش لياپانف به عنوان روش  مورد بررسي بكار گرفته شده است. در اين مقاله يك روش كلي براي بررسي پايداري ماشينهاي گردان و در حالت خاص براي ژنراتور القايي ذكر گرديده است. در اين  بررسي مشخصات يك ژنراتور آسنكرون با استفاده از مدار معادل ساده شده توصيف شده و افت ولتاژ بعد از رفع عيب در مدل ساده در نظر گرفته شده و بيشترين زاويه  توان كه به ازاي آن ژنراتور همچنان پايدار باشد نيز محاسبه گرديده است همچنين زمان رفع بحراني قطع خطا مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بصورت تحليلي و شبيه سازي با استفاده از نرم افزار MATLAB ارايه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *