ارزيابي و شبيه سازی Handoffدر يک شبکة ميکروسلولی

اصل اساسي در مخابرات سلولي، تقسيم حوزة سرويس دهي به تعداد زيادي سلول است. هر سلول به کاربران واقع در حوزة سرويسدهی خود سرويس میدهد. اگر کاربر فعالی بخواهد از حوزة سرويسدهی يک سلول وارد حوزة سرويسدهی سلول مجاور شود لازم است تا يک کانال جديد در سلول جديد به آن اختصاص يابد؛ اين عمل، Handoff ناميده میشود. اگر عمل Handoffبه درستي صورت نگيرد، ممكن است كيفيت سرويس (QoS) ١از حد قابل قبول خود، افت كرده و حتي مكالمه قطع گردد و از آنجاييکه حفظ مکالمة در جريان حتی از برقراری يک مکالمة جديد مهمتر است، مکانيسمهای متنوعی جهت بهبود عملکرد Handoffدر شبکه های سلولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *